Strona internetowa to umowa o dzieło

Strona internetowa – umowa o dzieło czy zlecenie?

Przy zawieraniu umowy o wykonanie strony internetowej, należy zwrócić uwagę, na odpowiednią kwalifikację umowy. Czy będzie to umowa o dzieło, czy też umowa-zlecenie, a może umowa mieszana? Ma to bardzo istotne znaczenie, zarówno ze względów cywilnoprawnych (praw i obowiązków stron, odpowiedzialności) jak i ze względów podatkowych (kwoty stanowiące koszty uzyskania przychodu).

Nie budzi wątpliwości, iż umowa o wykonanie strony internetowej jest umową o dzieło. Zgodnie z art. 627 Kodeksu cywilnego przez umowę o dzieło przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia. Przedmiotem jest wykonanie dzieła, będącego osiągnięciem z góry określonego przez strony rezultatu ludzkiej pracy.

Stronami omawianej umowy o dzieło są zatem zamawiający stronę internetową oraz wykonawca dzieła (przyjmujący zamówienie). Przedmiotem jest wykonanie dzieła – strona internetowa lub portal, zgodnie z oczekiwaniami i wskazówkami zamawiającego (w praktyce używa się skrótu myślowego, mówiąc, iż przedmiotem jest po prostu strona internetowa, sklep internetowy lub portal).

Przedmiot umowy

Wyraźne i precyzyjne wskazanie przedmiotu umowy jest bardzo istotne. Wykonawca musi bowiem wiedzieć, co dokładnie ma wykonać. Im dokładniej opiszemy dzieło, tym łatwiej oszacować nakład i czas pracy potrzebnej do jego wykonania, jak i adekwatne wynagrodzenie.

Zaleca się dokładne zdefiniowanie strony internetowej przez wyliczenie jej konkretnych elementów, to jest np. logo, projektu graficznego rozumianego jako zawartość merytoryczna i graficzna strony głównej jak i podstron, jak również system linków i bannerów, wraz z ich wzajemną hierarchią podrzędności.

W przypadku strony zawierającej system zarządzania treścią CMS (skrót od ang. Content Management System), np. rozwiązanie WordPress, warto wskazać, jakie wymogi ma ten system spełniać.

Podatek od umowy o dzieło

Jaki podatek powinien być odprowadzony od wynagrodzenia uzyskanego z tytułu umowy o wykonanie strony i przeniesienia praw autorskich?

Przychody z tytułu osobistego wykonywania usług na podstawie umowy o dzieło zaliczane są przez ustawę z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznym (dalej: updf) do przychodów z działalności wykonywanej osobiście (art. 10 ust. 1 pkt 2 updf), jeśli są uzyskiwane od osoby prawnej, jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej lub przedsiębiorcy, jeżeli podatnik wykonuje te usługi wyłącznie na potrzeby tych podmiotów i tego samego rodzaju usług nie wykonuje na rzecz ludności. W praktyce zaliczać się tu będą wszelkie umowy o wykonanie stron na rzecz osób prowadzących działalność gospodarczą czy organizacji (np. stowarzyszeń, szkół, klubów) – art. 13 pkt 8 updf.

Podatek obliczamy od nadwyżki sumy przychodów z tego źródła nad kosztami ich uzyskania. Zgodnie z art. 22 ust. 1 updf co do zasady kosztami uzyskania przychodów z poszczególnego źródła są wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 updf. W pewnych jednakże wypadkach ustawodawca dopuszcza możliwość ustalania kosztów uzyskania przychodów w sposób ryczałtowy. Do umowy o dzieło mają zastosowanie 20% koszty uzyskania przychodu (art. 22 ust. 9 pkt 4 updf). Jednakże w razie korzystania przez twórców z prawa autorskiego i artystów wykonawców z praw pokrewnych w rozumieniu odrębnych przepisów, lub rozporządzania przez nich tymi prawami, w myśl art. 22 ust. 9 pkt 3 updf, do dochodów z umów o dzieło zastosowanie mają 50% koszty uzyskania przychodu. Jeśli więc przedmiotem umowy o dzieło jest utwór w rozumieniu prawa autorskiego i następuje przeniesienie praw do tego utworu, to do wynagrodzenia z umowy projektant może zastosować korzystną 50% stawkę kosztów uzyskania przychodu, co pozwoli zapłacić niższy podatek.

Interpretacja prawa

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie stwierdził w interpretacji prawa:

  • Przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia.
  • Taka sama możliwość rozliczania dotyczy też unikalnych projektów badawczych, innowacji oraz wynalazków i usprawnień.

Jeżeli w istocie:

  • praca wykonywana przez stronę tej umowy jest twórcza tzn. niepowtarzalna, ma indywidualny charakter oraz spełnia przesłanki utworu określone w ww. ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
  • strona umowy jest twórcą bądź artystą wykonawcą w rozumieniu tej ustawy

do przychodów osiągniętych z tego źródła mogą być zastosowane, zgodnie z art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, 50-procentowe koszty uzyskania przychodu. Należy podkreślić, iż fakt korzystania przez twórcę z praw autorskich musi wynikać z treści zawartych przez wnioskodawcę umów o dzieło – czytamy w interpretacji.

Uwaga

Należy pamiętać, że od początku 2013 roku zastosowanie 50% kosztów uzyskania przychodów zostało ograniczone. Może je stosować osoba, która w roku zarobiła z tytułu umów o dzieło z przeniesieniem praw autorskich przychód brutto do kwoty 85 528 zł. Jeśli zarobi z tytułu umów takich więcej, wówczas nadwyżka jest objęta opodatkowaniem z zastosowaniem 20% kosztów uzyskania przychodu.